Titan Mountain - FantomworldRelease date: 2006
Style: Symphonic black metal


01. Widmowy Œwiat
02. Dusza Wszechœwiata
03. Magiczny Miecz Pradawnego Rodu
04. Niebiosa w Symfonii Najwy¿szych Konstelacji
05. Planeta G³êbokich Uniesieñ Sêdziwego Stra¿nika
06. Niezg³êbione Zagadki WszechstworzeniaHits total: 1657 | This month: 4