Enrico Bertoni


Studio musician

2006 Rhapsody Of Fire - bass