Phil Kusabs


Member

NA Spine - guitars  
1992-1998 Canis - bass  
1994- Vassafor - guitars, vocals (as VK)  
2003- Graymalkin - bass  
2003-2005 Ulcerate - bass  
2006-2010 Diocletian - bass, guitars, vocals  

Live musician

2009- Blasphemy - bass  
2014- Temple Nightside - bass  

Guest musician

2013 Temple Nightside - guitars