Member:
2001-2013 Otargos - bass (as XXX)  


Personal information

Also known as: XXX
Born on: 15.01.1980