Elias Niemi


Member

2011-2012 IXXI - bass (as Core)  
2015- IXXI - bass (as Core)