Member:
1985-1997 Flotsam & Jetsam - guitars  
2010- Flotsam & Jetsam - guitars