Advertise on Metal Storm
Titan Mountain - Discography


Studio (10)
EP (5)
Live
DVD
Compilation
Single
Demo (4)
Boxset
VA


Showing 15 releases of 19 [ show all ]


01. Summoning Of The Old Forest
02. Under The Chors Shield
03. To the Stars Through The Enchanting Artistry Of Cosmic Dust
04. Screams Of Shadows
05. ... Of The Night
06. Chors Warriors On The Moonchariots
07. Witches Calling ...
08. Dreaming About The Taste Of Your Blood

To The Stars... [EP]
1999
01. Ku Gwiazdom Poprzez Czaruj¹cy Artyzm Kosmicznego Py³u
02. Mg³a
03. Krzyki Cieni
04. Nietkniête Przez Wieki
05. Climate Controller [Nocturnus cover]

01. Potê¿na Magia Emocjonalnego Czarnoksiê¿nika (z Mistycznego Świata Mrocznych G³osów)
02. Sekretne Królestwo Zaklête Przez Srogi Ksiê¿yc
03. Gdzie Kiedyś Poganie Czcili
04. Wezwanie Starego Lasu
05. Serce Zimowych Smug Lodowej Purpury
06. As Drakul Awakes
07. Dominacja X
08. Uwertura Czarnej Rozpaczy

01. As Drakul Awakes
02. W Blasku Świec...
03. Rozwiane W³osy w Ko³ysankach Przekraczaj¹cych Melancholiê Pogrzebu
04. Krew jest ¯yciem
05. Ponure Widmo Grudniowej Nocy
06. Srogi Hrabia
07. Śni¹c o Smaku Twojej Krwi

01. Amongst The Whispers Of The Silent Waterfalls
02. The Art Of Nature Is Great
03. The Fiery Dragon

Galaxy Unknown [EP]
2004
01. Przed Stworzeniem Rubie¿y Wszechświata
02. Wêdruj¹c Mrocznymi Zak¹tkami
03. Gwiazdy Lśni¹ Na Niebie w Szponach Nocy

01. Zakazany Owoc Czarnego Ja
02. Marzenia w Trumnie
03. Echo Nieszczêśæ

01. Warkocz Komety
02. Mroczna Przepowiednia
03. P³onaca Asteroida
04. Ch³od Wszechświatowych Przestrzeni
05. Kamienne Serce
06. Symfonia Upad³ej Duszy

01. W Wielkich Górach Nostalgiczny Py³ Zamierzch³ych Czasów
02. Z Drugiej Strony Magicznego Zwierciad³a
03. Z Zemst¹ Nadchodzimy
04. W Têsknocie do Krain w Których Bitwy s¹ Wieczności¹
05. Pola Wieczystych Legend
06. Po £upy do Konungaheli

01. Dajê Ci Moje Zatrute Niebosk³ony
02. Nietkniête Przez Wieki
03. Pośród Szeptów Niemych Wodospadów
04. Beyond the Candless Burning [Limbonic Art cover]
05. Mistrzowie Ignorancji K¹saj¹ Moje Imperium
06. Dla Kogoś Boj¹cego siê Tych Mro¿¹cych G³osów

01. Z³y Akt Kreacji
02. Magia Przestworzy
03. Usidlony przez Piêkno Zimowej Zamieci
04. Dziwne P³omienie Zimnego Wnêtrza
05. Oddech Krainy Grobów
06. Tchnienie Wieków

01. Oko Powstaj¹cego Brzasku
02. Nocny Pejza¿
03. Uśpione Zagadki Wieków
04. Pod Znakiem Utraconego Czasu
05. Runy Feralnych Dni
06. Sekretne Ksiêgi Świata
07. Odkrywaj¹c Z³owieszcze Rubie¿e Nawiedzone
08. Zimowe Cienie Lodowego Imperium
09. Ukoronowany Ponad Zmursza³ymi Epokami Tyranii Zmartwieñ
10. Puls Pogrzebowego Rozkwitu
11. W Krêgu Fortec Muskanych Dociekliwości¹ Kosmicznych Oczu w Woja¿ach po Ekliptykach
12. Ku Nawo³ywuj¹cym Mnie Miejscom

01. Wêdrówka przez Znajome Lasy
02. Strumieñ ze Źród³a Mocy
03. Droga Kryszta³owych Snów
04. Lunarne Świat³o
05. Powstaj¹cy Duch Wszechmocy Tajemnych Ziem
06. Wymiar Duchowych Mgie³

Imperator [EP]
2006
01. Imperator i Jego Tron
02. Serce Cienistego W³adcy
03. Majestat
04. Panowanie Zaklêæ w Brzasku Magów
05. Rycerze Zakonu Szkar³atnego Oka
06. Zimowe Drzewa w Nostalgii Ciszy

01. Widmowy Świat
02. Dusza Wszechświata
03. Magiczny Miecz Pradawnego Rodu
04. Niebiosa w Symfonii Najwy¿szych Konstelacji
05. Planeta G³êbokich Uniesieñ Sêdziwego Stra¿nika
06. Niezg³êbione Zagadki Wszechstworzenia