Arakain - Salto Mortale lyricsTracks01. Brána Iluzi

Hejna havranù krouží
kolem cest, který v dálce splynou
s šátkem na èele toužíš
pøidat plyn, znaèku highway minout
Pøední kolo tak zvednout
bránou iluzí projet nìkam jinam
nechat vzpomínky blednout
s vìtrem v uších tak snadno zapomínat

Chopper je sen
symbol životní styl
Chopper je sen
možná zrovna tvùj cíl

Všichni tíhnem, tíhnem, tíhnem k iluzím
každej svou vlastní má
Všichni tíhnem, tíhnem, tíhnem k iluzím
tìžko se soudit dá
kdy všechno je jinak

Spojku pomalu pouštíš
cejtíš v motoru stádo koní
zlehka tu sílu zkoušíš
øekni, co se ti v hlavì honí
Celej v kùži se øítit
cestou s pobøeží pøejet na pobøeží
mezi trucky se vklínit
poznat jakej je život bez otìží

Chopper je sen...

Všichni tíhnem...

02. Ultraparohác

Už toho mám dost
poznámek a blbejch kecù
táhnu pryè
dál se hrabej ve šminkách
Byl to prostì šok
v trafice, když na mì civìl
z obrázkù
tvùj holej zadek v novinách

Záhadný kšefty
doma pak nespíš
návraty zrána
to byla rána

Utíkám
už pravdu znám
odmítám
bejt další z utraparoháèù
Utíkám
už pravdu znám
odmítám
bejt pláštík na tvej utajenej chtíè

Už toho mám dost
nejsem pøece žádný béèko
jak mám žít
nežli s tebou, radši sám
Byl to prostì šok
když kámoš pouštìl èeský péèko
povídám
tyhle kozy pøeci znám

Záhadný kšefty...

Utíkám...

Už toho mám dost
nejsem pøece žádný béèko...
...øíkám to snad není pravda
to jsou kozy mojí starý

Utíkám...

03. Rám Krivejch Zrcadel

Mám trochu obavy
z tìch klínù do hlavy
jako døív, jen to zvládnout
Povídám, jde tu jen vo prachy
kdo lže, nic netratí
a sliby všemu vládnou

Už tady zase jsou
ty chytrý najednou
co velkoryse rozhodujou
o tom, co nás vlastnì baví

Jeden jde vod válu
zas kvùli skandálu
místo nìj pøijde horší
Na chvíli krátkou se udrží
než nìco utrží
pak zmizí, tím to konèí

Jak dlouho ještì smím
nahlas øvát, co s tím
jdìte už s tou maškarádou
do jinýho kabaretu

Krásnej rám
køivejch zrcadel
jen krásnej rám
køivejch zrcadel
jen rám

Bankrot a jinej krám
novej štít, stejnej pán
na bále snobù tanèí
A máme zas øíkat: Das ist schön
radši: Auf wieder sehen
než klobouk se štìtkou kanèí

To je to, oè tu jde
já nemám chuť hrát pré
a za pár let mít za odmìnu
hùl a noèník u postele

Krásnej rám...

04. Zase Spiš V Noci Sama

Na co myslíš, i když nechceš
co je stebou, že neusínáš
venku nìžný kapka deštì
dlažbu laskají a ty vzpomínáš
na ruce, v který právì mìnìj se tvý
to, co stíny kreslí po stìnách
není zrovna nevinný
tìlo máš horký

Zase spíš v noci sama
co z toho máš, když mì odmítáš
zase spíš v noci sama
ty se v sobì vážnì nevyznáš

Není smích to, èím se tøeseš
hloupej lesk slzy na øasách
sladkej hlad, co v sobì neseš
ztrácí duši v mìkkejch peøinách
zlej skøítek svìdomí chce zakázat snít
pøedstavy, co se vrací v ozvìnách
nejsou zrovna nevinný
tìlo máš horký

Zase spíš v noci sama...
Vždyť mùžeš pøijít, proè se lekáš
každou noc trápíš vlastní já
staèí jen chtít, naè ještì èekáš
tìlo máš horký

Zase spíš v noci sama...

05. Kleptoman

Èíhá, co by votoèil
láká ho všechno vzít
øíká, když jsi ho vosoèil
Jsem sbìratelskej typ!
Štípne ti pastu na zuby
štìtku, vod hajzlu klíè
zouvák, protézu do huby
hoïte už na nìj síť

Zas a zas jen krást
jeho nemoc si žádá
dost, už dost, mám zlost
co je to za drzost

Kleptoman
smutnì ho vítám
kleptoman
Kleptoman
hned všechno hlídám
kleptoman
Kleptoman
záchvaty mívá
kleptoman
Kleptoman
tak co mi zase schází

Vážnì už mì vytoèí
hláška, že jsem škrt
chechtá se mi do voèí
pár cetek prej je prd
Klídek, dávno se nenosí
vo blbosti se pøít
krámy, co si vodnosí
jsou trénink, jak bejt fit

Zas a zas jen krást...

Kleptoman...

06. Gambler

Hele, já jsem vážnì týpek závislej
vìènì hraju ty svítící nesmysle
zlaťáky už zase z kapes vyšumí
jen se netvaø, že mi vlastnì rozumíš

Vejplata, mám prachy
co si skoèit zahrát
neboj, žádný strachy
nechci jí tam nechat

Losovat
to mám rád
už musí dát
vím to, chce to ještì kilo

Tak teï dáš
koukej sypat moje prachy
zas teï máš
pocit, že jsem totální gambler

Automatùm vìrnej
v tom je všeho pùvod
zase budu èernej
køièet, je to podvod

Natvrdo, teï o všechno
teï o všechno
nic nepøišlo
sakra, kámo puè mi kilo

Tak teï dáš...

Losovat...

07. Jen Jednou

Všechno je klam
v plamenu svíèky se mùry pálí
všechno je klam
to jsi netušil
Nìco už znám
hadí jed krásek, co nejsou stálý
nìco už znám
a klapky z oèí jsem odhodil

Když smrt se v krvi toèí
tak nevìøím v žádnýho ze strážnejch andìlù

Jednou, jen jednou
už sítì pavouk spøádá
jen jednou tì zláká
motýl smrtihlav
Jednou, jen jednou
ta prokletá noc si tì žádá
jen jednou smíš zkusit
karty vabank hrát
jen jednou

Najednou máš
jen hrady z písku a zámky z bláta
najednou máš
ruiny snù místo katedrál
Proè se ti zdá
den mnohem kratší, než vypadal

Když smrt se v krvi toèí
tak nevìøím v žádnýho ze strážnejch andìlù

Jednou, jen jednou...

Jsi pes, co ztratil známku
a každej ras ryto má
teï funebráckej koèí
tvý zbylý kroky spoèítá

Všechno je klam...

Když smrt se v krvi toèí
tak nevìøím, prostì nevìøím
nevìøím v žádnýho ze strážnejch andìlù

Jednou, jen jednou...

08. Salto Mortale

Každej z nás ví, jak si prožil to svý
salto mortale
Každej to zná, blbej pocit, že má
trochu namále

Zkrat, strach a pitomej pád
Zkrat, strach si pøiznat ten hloupej fakt

Podvacátý se ti pokouším øíct
nìco chytrýho
Tejdenní flám, vokno, žízeò jak trám
a mám sbalíno

Zkrat, strach a pitomej pád
Zkrat, strach, no to je tak

Mortale, salto mortale
nikdy neskoèím a pøece mì láká
Mortale, salto mortale
nikdy neskoèím a pøece mì láká

Extáze dnù, po ní výprodej snù
manko na krámì
Proè zkouším rád držet balanc a stát
pøesnì na hranì

Zkrat, strach a pitomej pád
Zkrat, strach, no to je tak

Mortale, salto mortale...

V zázrak doufám
stále svý lásky trápím
pláèou
proè síly svý zkoumám rád

Každej z nás ví, jak si prožil to svý
salto mortale
Kdo zkouší rád držet balanc a stát
pøesnì na hranì

Mortale, salto mortale...

09. Marilyn

Ráno si vlasy courá
má vlhký šaty šedivý
v závoji mlhy bloumá
ještì je bledý, øasy má slepený

Já v køesle koženým
jsem schoulený
nemùžu spát
Proè jsem tì uvidìl
víš, teï bych chtìl
ti jméno dát
V posteli studený
nikdo neleží
jen hloupej stín
Marilyn

U kola štìstí doufám
že mi tì osud povolí
slovo má srdce, mùj pán
prosím tì vìø mu, už je tvý, ztracený

Øíkám ti Marilyn
když v noci sním
chtìl bych tì høát
Teï vážnì netuším
jak zastavím
svùj volnej pád
Úsmìv a oèi tvý
kouzlo ukrytý
øekni, co s tím
Marilyn

Marilyn
Jsi jako žhavá láva v dlaních
Marilyn

Já v køesle koženým …

10. Stárnem

Nìkoho už možná trápí
pohled do všech zrcadel
a èím dál blbìjc usíná
Nìkdo je náhle køesťan
další vzývá Izrael
má vítr, co pøijde dál

Nìkdy se jen sakra divíš
kdo zas prodal i svùj ksicht
svolnej teï na nìco si hrát
Na pleš klobouk, na tváø make up
tlustej playboy v kovbojích
blbne, ty roky jsou znát

Stárnem
všichni stejnì a každej jinak
Stárnem
no tak co s tím dál
Stárnem
všichni stejnì a každej jinak
jak se kdo cejtí a tak, jak se dá

Casanové dnes už chrápou
sami ve svejch pokojích
èau flámy, kdy se nešlo spát
Když chceš buchtu, tak si zaplať
nebo žer jen makový
o živejch nechej si zdát

Stárnem...

Jsem stár, jsem stár
jsem velmi stár, velmi stár
jsem totiž super, superstar

Nìkoho už možná trápí...

Stárnem...