Year Albums Lineup Style
1982
  Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
 
1983
  Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Yuji "Terry" Izumisawa - guitar
1984
I'll Kill You [Demo] Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Yuji "Terry" Izumisawa - guitar
Tomoyuki "Tomo" Ogata - guitar
1985
Feel Me Tonight [Demo] Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Hideto "Hide" Matsumoto - guitar
Tomoaki "Pata" Ishizuka - guitars
Mita "Zenon" Kazumitsu - guitar
Kenichi "Eddie Van" Koide - guitar
Atsushi "Atsushi" Tokuo - bass
Power metal
Endless Dream [Demo] Power metal
I'll Kill You [EP] Power metal
1986
Orgasm [EP] Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Hideto "Hide" Matsumoto - guitar
Tomoaki "Pata" Ishizuka - guitars
Taiji Sawada - bass
Masanori "Kerry" Takahashi - guitar
1987
  Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Hideto "Hide" Matsumoto - guitar
Tomoaki "Pata" Ishizuka - guitars
Taiji Sawada - bass
Isao - guitar
1988
Vanishing Vision Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Hideto "Hide" Matsumoto - guitar
Tomoaki "Pata" Ishizuka - guitars
Taiji Sawada - bass
1989
Blue Blood
1990
 
1991
Jealousy
1992
  Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Hideto "Hide" Matsumoto - guitar
Tomoaki "Pata" Ishizuka - guitars
Hiroshi "Heath" Morie - bass
1993
Art Of Life
1994
 
1995
 
1996
Dahlia
1997
 
1998
    
1999
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
  Hiroshi "Heath" Morie - bass
Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Tomoaki "Pata" Ishizuka - guitars
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Power metal
2008
 
2009
  Hiroshi "Heath" Morie - bass
Toshimitsu "Toshi" Deyama - vocals
Tomoaki "Pata" Ishizuka - guitars
Yoshiki Hayashi - drums, keyboards
Yasuhiro "Sugizo" Sugihara - guitar
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014