White Zombie - Thunder Kiss '65 video
Youtube videos: