Advertise on Metal Storm
Scoot


Member

1994-1995 Doom - bass  
1998- Extinction Of Mankind - guitar  
2006- Alehammer - guitars (as Scoot Von Stickleback)  
2010- Doom - bass  
2010-2017 Vallenfyre - bass  

Live musician

1995 Nailbomb - bass (as Scoot Doom)