Studio musician:
2009 Taka Minamino - piano  
2011 Taka Minamino - piano