Atsushi Takahashi


Member

2009-2014 Gotsu Totsu Kotsu - guitars