Member:
1983-2010 Flotsam & Jetsam - guitars  
2010-2014 Flotsam & Jetsam - guitars