Simon Masiewicki


Member

2009-2011 Ordo Obsidium - drums (as SM)  

Personal information

Born on: 23.11.1984