Member:
2004- Sammath Naur - guitars, keyboards (as Valeo)  
2005- Vesania - guitars