Sam Bean


Member

1997- The Senseless - vocals, guitars, bass, samples, drum programming  
1999-2007 The Berzerker - bass, guitars, vocals  
2009-2010 Mithras - vocals, bass  
2014- The Antichrist Imperium - vocals  
2019- The Berzerker - bass, guitars, vocals  
2019- Werewolves - bass, vocals  

Personal information

Born on: 19.02.1975