Krzysztof Kułakowski


Member

2001-2002 Non Opus Dei - guitars (as Nex)