Member:
NA- The Breed - bass, guitars  
NA- December Moon - bass, guitars  
NA- Malicious Intent - bass, guitars  
NA- Strange Justice - bass, guitars  
NA- Snake Eyes - bass, guitars  
1992-2001 Cradle Of Filth - bass, guitars (as Robin Graves)  
2002-2003 Criminal - bass  
2008-2009 Abgott - bass  
Studio musician:
2006 Belphegor - bass