Obtest - Gyvybės Medis lyricsTracks01. Apeigos

Tik žodžiai, sparnuoti, lapais pabyra į vėją,
Tik žemė kraują sugers, žemė išdžiūti spėjo,
It savo rankomis, visa kas gyva kviečia,
Keliais į juodąją dirvą, pirštai žarijas liečia...

Atvėrė žaizdą, sruva kraujas,
Viską degina aplinkui ir išvalo ugnis...
Kas išpažįsta savo rankomis sukurtą,
Protu pavergtą apakins širdis...
Ar tai malda, ar tai kelionė
Iš kurios jau niekas niekada nebegrįš?
Ar dovanosi savo baimę, nusilenksi prieš
Gyvybę, jei kas jos paprašys?

Tiesiai į dangų, krinta iš rankų,
Tik nespėja akis sužiūrėt…
Kyla it liepsnos, užkeikimai ir burtai,
Tylomis tolimos praeities…
Aidi nuaidi, pavirsta į šaltį,
Sustoja vanduo į ledą…
Tiesiai į dangų, nuo barzdos,
Paskutiniai midaus lašai…

Atvėrė žaizdą, sruva kraujas,
Viską degina aplinkui ir išvalo ugnis...
Kas išpažįsta savo rankomis sukurtą,
Protu pavergtą apakins širdis...
Ar tai malda, ar tai kelionė
Iš kurios jau niekas niekada nebegrįš?
Ar dovanosi savo baimę, nusilenksi prieš
Gyvybę, jei kas jos paprašys?

Tik toliai vingiuoti, suteka upėm į pradą,
Tik mėnuo vėliai numirs, mėnuo ramybę rado,
Iš tyro šulinio, sudrumstos akys šviečia,
Rankos lyg Jievaro šakos, visa kas gyva kviečia...

English translation:

"Rites"

Winged words turn to leaves and scatter to the wind
The soil will soak in blood and harden
As if with their own hands they calls out to all that live
Kneeling on the black soil, fingers claw in hot coals…

The wound is gaping, blood flows freely
The fire devours and cleanses us all
He who confesses to his own creation,
His heart will blind the slaves of the mind
Is this a prayer or is it a journey
From which no man will ever return?
Will you vanquish your fear?
Will you redeem your life when you hear the call?

Slip out of hands, and fall up to the skies -
Unfathomable to human eye…
Rise up in flames from enchantments and spells,
Silently out from the past…
Whispers and sounds, turn into frost
All water halts - and turns to ice
Up to heaven… falls the last drop of mead
Dripping from my beard…

The wound is gaping, blood flows freely
The fire devours and cleanses us all
He who confesses to his own creation,
His heart will blind the slaves of the mind
Is this a prayer or is it a journey
From which no man will ever return?
Will you vanquish your fear?
Will you redeem your life when you hear the call?

Rivers meander into the distance - back to their source
The moon is dying once again for she has found peace
Whilst darkened eyes shine from purest wells
Hands spread like Sycamore branches embracing all life

02. Vedlys

Mane šaukia tavo šaknys, tavo verianti tyla,
Margos nugaros gyvačių raizgo, nuodija mane,
Prakeikimai, laiko upės, lyg akimirka sapne,
Kai prabundi, baltos rankos tiesia pirštus į tave…
Kranklio kelias pavojingas, sparną rėžiantis aukštai,
Tu suklupsi jei mirtingas, nemarus juo žengs lengvai,
Spinduliai juodi ištvinę, Velino ugnies takai,
Pakeliui į amžinybę palydės tave vilkai...

Vesk!
Vesk mirtingasai, laumių takais...
Vesk!
Vesk! prarastasai, norais slaptais...
Vesk!
Vesk pasmerktasai, savęs nepamesk...
Vesk!
Vesk nelemtasai, kelią atrask...

Pabalnoti juodakarčiai, akys trykšta ugnimi,
Virš bedugnių tu prajosi, jei tikėsi savimi,
Gaus ragai anapus tolių, nesuskaitomu aušrų,
Spėk nugirsti savo vardą virš beprotiškų gelmių...
Mano kelias pavojingas, netikėtas ir slidus,
Tu suklupsi, jei mirtingas, arba tapsi nemarus,
Išvaduoti tavo vėjai, tavo laisvė širdyje,
Pakeliui į amžinybę pasiimki ir mane...

Vesk!
Vesk amžinasai, laumių takais...
Vesk!
Vesk užburtasai, norais slaptais...
Vesk!
Vesk išrinktasai, savęs nepamesk...
Vesk!
Vesk prakeiktasai, kelią atrask...

English translation:

"Your grain and all-encompassing silence call to me
Gnarled snakes grip and poison me
All curses, all rivers of time are but a moment in a dream
Eyes open to see white hands clutching at you…
High in the skies a raven wings a perilous journey
Mortals will stumble, yet immortals will tread true
Traces of Velinas fire - like black rays - are reaching
Wolves will lead your way to the eternity

Lead the way!
Lead the way, thou mortal, cross the hex's path…
Lead the way!
Lead the way, thou condemned, through secret desires…
Lead the way!
Lead the way, thou doomed, do not falter…
Lead the way!
Lead the way, thou cursed, find your path…

Saddled black steeds with blood-shot eyes await
Belief in self will grant safe passage over the abyss
Distant horns will ring from the land of innumerable dawn
Try to decipher your name above the dreadful depths…
My path is perilous, sudden and sheer,
You, o mortal, will either stumble or achieve immortality,
Thus your soul will be free, and your heart unbound
Take me with you on your way to eternity…

Lead the way!
Lead the way, thou eternal, forge the hex's path…
Lead the way!
Lead the way, thou spellbound, do not falter…
Lead the way!
Lead the way, thou chosen, forge the path of gods…
Lead the way!
Lead the way, thou cursed…

03. Šviesa

Prarado savo ramybę,
Iškerojusią godžiai,
Pripratę prie savo didybės,
Tuščiai ir nuobodžiai,
Kur traukia tavo keliai?
Kas tavo spindulius audžia?
Kuo dega tavo vaikai?
Kas tavo neprietelius baudžia?

Tyla suspengia ir apkurtina, vilkais staug...
Iš saujos plyšta, drasko, degina, ir veržias lauk...

Paskubėk!
Kas gi žadina tave?
Kas neregimas tau ranką tiesia?
Pažiūrėk!
Kas taip degina tave?
Nesibaigiantis kelias į šviesą...

Mojavo ginklai visagaliai,
Ir ašmenys akmenį kirto,
Pabiro gilės į dirvą,
Kelionė į nežinią virto...

Sukausto plienu ir apkurtina, vilkais staug...
Iš sapno kyla, tvinsta gyslomis ir šaukia - jau...

Pažiūrėk!
Tai tik laiko dykuma,
Kas į nebūtį aukoja tiesą?
Pažiūrėk!
Ne akis plačiai atmerkęs,
Ir atrasi savo kelią į šviesą...
Atrasi, atrasi, savo kelią į šviesą...

English translation:

"The Light"

Their peace lost
That rampantly ran riot
They were used to grandeur
Now lain tattered and wasted
Your path - to where doth it lead?
Who is the source of your light?
What keeps the fire burning within your soul?
Who will seek vengeance upon your enemies?

The silence is deafening, wolves howl…
All sound burns, and yearn to be free…

Hurry!
Who is the one trying to rouse you?
Who- unseen - is reaching for you?
Turn to see!
What is burning you?
A never-ending path leading to the light…

Almighty arms were waving
The blade cut into stone
Corn was scattered to the ground
A journey became obscure

Turn to see!
It''s a desert of time
Why waste your truth in vain?
Turn to see!
Thus not with an open eye
You will find your way towards the light…

04. Gyvybės Medis

Mirtis apkabina, šaknis padabina,
Gyvačių nuodais - praeitim pavaišina,
Užgauta styga gilumon panardina,
Ir žodis užgimsta, ir mirtį graudina...

Pradas be vardo, gyvybę įvaldo,
Pasivys atsilikusį kelią,
Pažadins, prikels iškerojusią giliai...

Lašas po lašo per gyvenimą neša,
Šaknimis apsivijusį taką,
Gyvačių nuodais patikrinsi galias...

Gimsta į dangų, sakalo akys,
Pamato šviesą neregimą,
Paliečia tyliai - šiurpas nupurto mane...

Trokšta į viršų rankos lyg šakos,
Atsispirs, nebelies žemės kojom
Į rasą pavirs, kelias į žemę sugrįš...

English translation:

"Tree Of Life"


Death's embrace, adorn the roots
A pact made with poison, a pact with the past,
Echoes of bowed strings sink into the depths.
A new life is born and death turns to tears…

An unnamed principle takes hold of life
It will engulf what remains of the path
It shall awaken and bring life from the depths…

Piece by piece it consumes the path,
Entwined with brittle roots,
Poison be your essence

Born to the skies, in the eyes of a hawk
See the light unseen
Touch silently and chill my flesh…

Longing for the heights, arms spread like branches
Break loose from the earth underfoot,
Forming dew, their path will lead back to the soil…

05. Sakalo Vaikai

Štai čia, pačiam vidury, lauko gale prie tako,
Šakos veja kelius kiek pasaulis mato,
Tai medis, iš kurio prasideda tavasis kelias,
Sustok, įsiklausyk, šaknys kankliais velias...

Sakalo vaikai, pakils į dangų juodą skrist...
Sakalo vaikai, pakils į dangų, saulė švis...
Sakalo vaikai, pakils į dangų, sparnai iš rankų...
Sakalo vaikai, sakalo vaikai...

Tai čia, pačiam vidury, kelio pradžioj, prie tako,
Sapne, tai ko tu klausei, viską jis atsakė,
„Prisėsk, savo kelionę man palik", jis sako,
Pažvelk, paklausyk - tai bitėmis dūzgia šakos,

Sakalo vaikai, pakils į dangų juodą skrist...
Sakalo vaikai, pakils į dangų, saulė švis...
Sakalo vaikai, pakils į dangų, sparnai iš rankų...
Sakalo vaikai, sakalo vaikai...

Tai ten, kelio pradžioj, pasaulio vidury,
Sustok, jei užklydai, lauko pakrašty,
Radai, ko neieškojai, ko nesupratai,
Pažvelk pačion viršūnėn, tai sakalo vaikai...

English translation:

"Children Of The Hawk"

At the end of the field lies a road
As far as the eye can see, creeping branches form paths
It is here that your journey begins
Pause to hear roots grind the kankles strings

Children of the hawk will spread their wings beneath dark skies
Children of the hawk will take to the sky at dawn
Children of the hawk will rise to the sky, their arms transform into wings
Children of the hawk, children of the hawk

At the end of the field lies a road
All your questions were answered in a dream
o sit, leave me this journey, he utters,
o look, hear the bees whirl around the branches

Children of the hawk will spread their wings beneath dark skies
Children of the hawk will take to the sky at dawn
Children of the hawk will rise to the sky, their arms transform into wings
Children of the hawk, children of the hawk

It is there, at the foot of the road, in the midst of all of this,
If you find yourself there, stop at the end of the field
For you have found what you were seeking, but that you understood not,
Look up - to the children of the hawk

06. Ąžuolas

Rangosi bedugnė iš gelmių, net vėjai girdi,
Virsta tik akimirkai ji medžių ošimu,
Taip giliai nuodai gyvačių sugelia į širdį,
Gesta akyse liepsna, o sielai neramu...
Driekiasi miškais savu krauju žymėtas kelias,
Tolsta plieno pragaras, ir kruvina aušra,
Šiaurės vėjais verčiasi žirgai bėrieji mano,
Iš gyvenimo gyvam ištrūkti nevalia...

Ąžuolu, ąžuolu, amžinu ąžuolu virski,
Verski mane šimtašakiu, žaizdas man užginki...
Ąžuolu, ąžuolu, amžinu ąžuolu virski,
Milžinu virski tvirtu, į padanges pakilki...

Protėvių balsais prabyla šimtametės velės,
Vėjais girgžda medžiuose jų nemari giesmė,
Kam gi tu, Medeine, pasirodei man prieš mirtį?
Kam gi mano sužalotą kūną išmainei?
Šaknys taip giliai, giliai, net kanklių raudą girdi,
Rankos į šakas, it dangų remiantys pečiai,
Milžinu medžiu kerosiu, kol pradėsiu žilti,
Lauksiu, kol iš mano tolių vėl parjos žirgai...

Ąžuolu, ąžuolu, amžinu ąžuolu virski,
Verski mane šimtašakiu, žaizdas man užginki...
Ąžuolu, ąžuolu, amžinu ąžuolu virski,
Milžinu virski tvirtu, į padanges pakilki...

English translation:

"Oak"

Coiled from the depths, so even the wind can hear
For just a moment it transforms to the rustling of leaves
The poison bites the heart so deep
Light drains from the eyes and the soul rests uneasy…
A path soaked in blood stretches through the wood
Steeled hell breaks and bloody day withdraws
Steed become the Nordic winds
We are not permitted to escape this world alive…

Transform into an oak, an ever-living oak
Transform me into a tree of a thousand limbs, save me from trauma…
Transform into an oak, an ever-living oak
Transform me into a titan, lauded up on high

As old as the Earth itself, the spirits speak our forebears tongue
Their immortal chants storm autumn trees
O why, Medeine, did you appear before my death?
For what did you trade my wounded body?
Down deep to hear the Kankles wail,
Hands [turn] to limbs, as the sky is burdened by stooped shoulders
Scream until my skin turns gray
Await my steed to cross seas to stand by my side.

Transform into an oak, an ever-living oak
Transform me into a tree of a thousand limbs, breath my life back into me…
Transform into an oak, an ever-living oak
Transform me into a titan, lauded up on high

07. Geležinis Vilkas

Mačiau aš sapną, aš girdėjau balsus
Mane jie vedė per girias ir miškus
Tik mėnesiena švietė kalno šlaitais
Didžiulis vilkas kvietė plieno šarvais.

Ką pranašauja šie neramūs sapnai?
Sakyk, Lizdeika, ko nerimsta vilkai?
Virš Šventaragio dūmai (kyla) lyg juodi varnai,
Ką man likimas audžia, ką tu matai?

...Kas naktį staugia geležim vilkai
Kiekvieną akmenį sudrebina balsai,
Pilis pasidengia sidabru pilnaty,
Stovės čia miestas - amžiams Lietuvos širdy!

Klausyk, valdove, pranašystės žynių,
Gyvenimas tavasis išrinktas Dievų
Stiprybę vilko savyje atrast turi
Stovės čia Vilnius - amžiams Lietuvos širdy!

...Kas naktį staugia geležim vilkai
Kiekvieną akmenį sudrebina balsai,
Pilis pasidengia sidabru pilnaty,
Stovės čia miestas - amžiams Lietuvos širdy!

English translation:

"The Wolf Of Steel"

I saw a dream. Voices were clear
They led me though the trees in the forest
Illuminated only by moonlight
A great wolf of steel howled
What is the meaning behind these troubled dreams?
Tell me, Lizdeika, why do the wolves howl?
Raven black is the smoke over Ðventaragis,
Oh what thou see - what weaves the faith for me?

Every night the wolves howl like iron,
Their voices crush the giant scales
In the full moon the castle glows in silver
The eternal city - the heart of Lithuania - will emerge!

Oh hear the oracles of the prophets, my lord!
You chose the gods,
Find the strength of a wolf inside you,
For all eternity, Vilnius will be the heart of Lithuania!

Every night the wolves howl like iron,
Their voices crush the giant scales
In full moon the castle glows in silver
The eternal city - the heart of Lithuania - it shall be!

08. Tai Ne Pabaiga

Įgels, akis užmerks, ir kada nors nušvis,
Aukos midum, krauju ir šermenų gėrybėm,
Deglais lydės, išdegins takelius pirmyn,
Į rato vidury, kur erdvės susipynė...
Tai paskutinė kelionė iš mano kūno,
Bet dar ne pabaiga...

Nedelsk, nebus rytoj išgarbintų vardų,
Tik toliai kruvini sau ištakas suranda,
Tau šmėkla Giltinės nusilenkia žemai,
Ilsėtis po mirties, deja, mums lemta...
Į nebūtį krenta garbus gyvybės rūbas,
Tai dar ne pabaiga...

Dar niekas nesugrįžo iš pradžių pradžios,
Atsiveria dausų šviesoj jau viską matę,
Pritrūks tyla raudoj sugeltos išminties,
Pas mirtį mes visi tokie panašūs...
Tai paskutinė kelionė iš mano kūno,
Tai dar ne pabaiga...

English translation:

"This Is Not The End:

Eyes sting as the close, to rise again,
The sacrifice of mead, blood and the goods of a funeral feast
The torches will signal and burn the roads
To the heart of the circle in which emptiness meets
This is the last journey from my flesh
But still this is not the end

Do not linger - no names will rest here after today
Distant bloody unforgettable memories remain
The shadow of the reaper engulfs
But we will not rest yet
A blessed cloth of essence falls into the void
Yet this is not the end

No one returned from the beginning
Those who beheld as it all unfolded in the heavenly light
Silence will pass, the wisdom ripened in tears
We are all as one when are all embraced by death
This is the final journey for my body
But still this is not the end…

09. Įkaitai

[Instrumental]