Studio (2)
EP (1)
Live
DVD
Compilation
Single
Demo
Boxset
VA
Atman [EP]
2009
7 | 2 votes

01. Æon's Samsara
02. Aprosdoketon
03. Insanity's Glove
04. This Illusion

Review

Samaroid Dioramas
2012
8.3 | 48 votes

01. Apoptosis
02. Apophenia
03. Φ - Phi
04. Vertex
05. Trismegistus
06. Samaroid
07. Samaroid Dioramas
08. Dioramas

Review
Lyrics (8)

Eyegasm, Hallelujah!
2015
7.8 | 34 votes

01. Eyegasm
02. Mausoleum Of The Almost
03. Transmogrification
04. Eternitarian
05. Of Barbs And Barbules
06. Kairos Through Aion
07. Gravis Vociferatur
08. Festive Garments
09. Hallelujah!

Review